1. ALCALDIA I GOVERN OBERT

<25% en previsió

>25% iniciat

<50% en execució

>50% Avançat

>90% desenvolupat

1.1 Retiment de Comptes – Transparència

1.1.1 Impulsar la transparència en l’activitat pública, de forma transversal i homogènia en tota l’organització i el govern municipal. Adoptar mesures organitzatives per millorar i ampliar continguts del portal de Transparència.

Avançat 100%

1.1.2 Vetllar per al compliment del codi de conducta d’aplicació a tots els càrrecs electes de la corporació.

Desenvolupat 100%

1.1.3 Elaborar les cartes de servei dels diferents serveis municipals.

Desenvolupat 100%

1.1.4 Garantir l’acompliment del dret d’accés a la informació pública. Adoptar les mesures organitzatives necessàries per garantir aquest dret a la ciutadania.

Avançat 100%

1.1.5 COVID-19 MODIFICAT. Retiment de comptes

1.1.5.1 Implementar el retiment de comptes municipal. Definir el model i implementar-lo a tota l’organització.

Avançat 100%

1.1.5.2 Establir mecanismes per avaluar les polítiques públiques i els serveis municipals per a una gestió transparent, eficaç i eficient. Posar a disposició de la ciutadania enquestes de satisfacció i bústies de propostes i suggeriments a tots els equipaments i oficines d’atenció al ciutadà.

En execució 100%

1.1.6 Dades obertes. Donar nou impuls al contingut actual de dades obertes (OPEN DATA), en format obert, reutilitzable i accessible per a tothom.

Iniciat 25%

Valoració anual: 

Malgrat que la Covid-19 ens va impactar fortament en el projecte de Retiment de Comptes (ens va obligar a reelaborar tot el projecte i retardar-ne la seva posada en funcionament), podem afirmar que hem acomplert els objectius i projectes que ens havíem proposat.

Els mecanisme d’avaluació a través d’enquestes de satisfacció dels ciutadans només s’ha pogut realitzar en format digital atès que els diferents equipaments municipals, que havien d’acollir bústies de recollida d’aportacions, han estat bona part de l’any tancats al públic en general pel tema COVID.

El projecte de Dades obertes s’ha continuat realitzant a través de la informació que ofereix l’Administració Oberta de Catalunya. Donar un nou impuls a les Dades Obertes constituirà un projecte per a 2021, enguany no s’ha pogut realitzar degut als efectes Covid-19.

Cartes de Servei. Tots els projectes compleixen amb les directrius i compromisos de les Cartes de Servei

Retorn de la Ciutadania. Hem recollit les propostes ciutadanes de donar més visibilitat al portal. Hem establert banners al web municipal per tal de fer-ho més visible i de fàcil accés.

1.2 Gabinet d’Alcaldia

 1.2.1 Reactivar la Junta de Portaveus.

Desenvolupat 100%

1.2.2 Afavorir la participació dels grups polítics en la vida municipal. Condicionar un espai per als grups polítics municipals destinat a estudi i reunions sobre afers municipals.

Desenvolupat 100%

1.2.3 Millorar la transparència en l’activitat de l’alcalde i els regidors. Es faran públiques les despeses de representació institucional.

Iniciat 100%

1.2.4 Millorar la transparència en l’acció de govern. Farem pública l’agenda de l’alcalde i dels regidors.

Desenvolupat 100%

1.2.5 Potenciar la proximitat amb els ciutadans millorant l’atenció telefònica i presencial.

Avançat 100%

Afectacions COVID-19

 • COVID-19. Liderar la gestió de la crisi. Presa de mesures excepcionals dins l’organització municipal i els diferents serveis: Decret de fase d’emergència PROCICAT, constitució de la Comissió d’Emergències, convocatòria del Comitè de Seguretat i Salut Laboral (CSSL)
Desenvolupat 100%
 • COVID-19. Convocatòria regular de la Junta de Portaveus ampliada a tots els càrrecs electes de l’Ajuntament (6 reunions)
Avançat 100%

Valoració anual: 

Els objectius i projectes que ens havíem marcat des del Gabinet d’Alcaldia per a aquest 2020 s’han acomplert, malgrat ser un any marcat per la crisi sanitària del Covid-19 que ens ha obligat a liderar la gestió de la crisi i afrontar la presa de mesures excepcionals dins l’organització municipal i els diferents serveis. 

Cartes de Servei: Tots els projectes compleixen amb les directrius i compromisos de les Cartes de Servei.

1.3 Governació: Policia Local, Mobilitat, Seguretat Ciutadana i Protecció Civil

1.3.1. Trànsit.

1.3.1.1 Disminuir l’accidentalitat i garantir la lliure circulació de vehicles. Periòdicament, controls i campanyes de sensibilització als conductors.

Desenvolupat 100%

1.3.1.2 Garantir l’ordenament del trànsit, la localització, la gestió i retirada de vehicles abandonats a la via pública a través del Servei de grua i dipòsit municipal de vehicles.

Desenvolupat 100%

1.3.1.3  Oficina tècnica. Controlar i gestionar el programari i l’equipament informàtic, gestionar i mantenir les bases de dades, realitzar la memòria anual, els informes tècnics per a les companyies asseguradores relatius a accidents de trànsit, realitzar l’estadística d’accidents de trànsit, actualitzar la normativa i documentació de camp i administració de càmeres de vídeo vigilància policials i de trànsit.

Avançat 80%

1.3.2. Seguretat ciutadana.

1.3.2.1 Patrullatge i vigilància per tot el terme municipal en col·laboració amb altres forces i cossos de seguretat que en tenen la competència.

Desenvolupat 100%

1.3.2.2 Realitzar campanyes peròdiques de control dels locals d’oci nocturn i també de les activitats de música en viu que es realitzen an bars i restaurants.

Desenvolupat 100%

1.3.2.3 Realitzar tasques de policia de proximitat.

Desenvolupat 100%

1.3.2.4 Realitzar el servei de Policia de Medi Ambient. Controlar les zones rurals, desplegar els mitjans per fer complir les ordenances, el control i vigilància a les platges.

Desenvolupat 90%

1.3.2.5 Realitzar el control dels passos i zones inundables.

Desenvolupat 100%

1.3.3. Ordenances municipals. Vigilància i controls diversos per millorar el compliment de les ordenances municipals.

Desenvolupat 90%

1.3.4. Comunicació i coordinació amb les diferents àrees de l’Ajuntament, en especial per a esdeveniments organtizats des de l’àrea de Festes, Cultura, Esports i que requereixen la intervenció, la coordinació i la planificació per garantir-ne el seu bon funcionament i la seva seguretat

Desenvolupat 100%

1.3.5. Col·laboració amb òrgans judicials. Instrucció d’atestats, oficis, informes i citacions. (detencions, alcoholèmies. recerca i captura, esbrinar domicilis).

Desenvolupat 100%

1.3.6. Centres escolars. Realitzar jornades d’educació vial, tallers d’educació emocional, tallers de prevenció del bullyng… també presència durant els horaris d’entrades i sortides i acompanyaments per a la seguretat en sortides del recinte escolar dels alumnes.

Avançat 75%

1.3.7. Seguiment, control, identificació en casos d’ocupacions irregulars. Cooperar amb les empreses subministradores de serveis bàsics (aigua i llum), intervenció i control d’irregularitats en els comptadors d’aigua i llum.

Desenvolupat 100%

1.3.8. COVID-19 MODIFICAT. Finalització de l’actual contracte de la zona blava.

Desenvolupat 100%

1.3.9 Mobilitat. 

1.3.9.1 Elaborar el Pla de vialitat i mobilitat.

En previsió 10%

1.3.9.2 Senyalització viària. Realitzar-ne el manteniment per detectar deficiències, substitucions, regulació i ordenació del trànsit i estacionaments.

Desenvolupat 100%

1.3.9.3 Realitzar tasques d’inspecció i informes de viabilitat per a l’ocupació de la via pública, terrasses, guals i obres.

Desenvolupat 100%

1.3.10 Oficina d’Atenció a la Víctima.

1.3.10.1  Grup Dones, trobades setmanals amb persones en situació de reisc per a atenció, informació, intervenció.

Avançat 75%

1.3.10.2  Realitzar xerrades, tallers, campanyes de consciènciació i empoderament de les dones i contra la violència de gènere.

Avançat 75%

1.3.10.3  Complir el protocol de derivació a Benestar i Família i fer el seguiment dels casos especialment vulnerables.

Avançat 75%

1.3.11 Protecció Civil. Mantenir actualitzat el DUPROCIM (Document únic de protecció civil municipal), instrument que engloba tots els possibles riscos del municipi. Unifica i agilitza els plans d’emergència en cas de ser activats.

Avançat 75%

Afectacions COVID-19

 • COVID-19Establir dispositius especials de control de mobilitat i informació als ciutadans. Realitzar controls de compliment del confinament i de les franges horàries establertes en avançar la desescalada. Donar suport a les actuacions de caràcter sanitari.
Desenvolupat 100%
 • COVID-19. Protecció Civil. Coordinar la fase I d’emergència del PROCICAT, la Comissió d’Emergències i el Comitè de Seguretat i Salut Laboral (CSSL).
Avançat 60%
 • COVID-19 MODIFICAT.  Zona blava, establir una línia de subvenció per bonificar-la.
Desenvolupat 90%

Valoració anual:

Malauradament, degut a l’actual pandèmia del Covid-19, ens hem vist obligats a centrar-nos totalment en complir i fer complir totes les normatives que estan sorgint per poder combatre-la. No cal dir que la nostre implicació és total dedicant-hi tot el personal al nostre abast, els esforços amb la implicació de tots i totes les que formen part de la Policia Local. Tant mateix no s’han deixat de banda el continuar assolint els compromisos de la carta de serveis malgrat la situació actual.

1.4 Hisenda

1.4.1 Identificar els recursos pagats amb serveis rebuts. Millorar els estudis de costos dels serveis.

Iniciat 25%

1.4.2 Millorar el circuit de tramitació interna. Implementar la signatura electrònica per a tràmits interns.

Desenvolupat 90%

1.4.3 Millorar el circuit de gestió de la despesa. Auditar el control intern dels processos de gestió de la despesa. 

En execució 50%

1.4.4 Escurçar terminis de pagament a proveïdors de serveis i de materials. Auditar el circuit de tramitació de factures.

En execució 50%

1.4.5 COVID-19 MODIFICAT. Mantenir els nivells de la recaptació municipal. Manteniment i actualització dels padrons fiscals.

Iniciat 30%

1.4.6 Reduir els costos de la gestió recaptatòria. Treure a concurs els serveis bancaris.

Desenvolupat 90%

1.4.7 Millorar el control financer: Realitzar informe d’anàlisi de riscos i auditories públiques dels ens depenents.

En execució 35%

1.4.8 COVID-19 Gestionar les sol·licituds i el pagament de les ajudes a treballadors, autònoms i mobilitat.

Desenvolupat 100%

Afectacions COVID-19

 • COVID-19. Accelerar els processos de gestió de la despesa i el seu pagament.
Avançat 75%
 • COVID-19. Reajustar el pressupost actual, per l’impacte de la COVID-19, als recursos i activitats actuals.
Desenvolupat 100%
 • COVID-19. Donar suport al Servei de Joventut en la planificació dels casals d’estiu adaptats al PROCICAT. Estudiar-ne els costos, modificar-ne els preus, si cal, i reajustar-ne el pressupost.
Desenvolupat 100%
 • COVID-19. Suspendre el cobrament de tributs i posteriorment aprovar  un nou calendari tributari, allargant els terminis en voluntària.
Desenvolupat 100%
 • COVID-19. Modificar les Ordenances Fiscals, prorratejant i /o bonificant diversos tributs a resultes de la pandèmia.
Desenvolupat 100%
 • COVID-19. Modificar els crèdits del pressupost municipal, minorant partides de despesa, en especial dels capítols 2 ,4 i 6. Crear i suplementar altres partides per implementar dues línies importants de subvencions: una per a autònoms i empresaris i una altra per als treballadors afectats per les conseqüències econòmiques del cororonavirus.
Desenvolupat 100%
 • COVID-19 MODIFICAT. 1.4.5 Mantenir els nivells de la recaptació municipal. Manteniment i actualització dels padrons fiscals.
Iniciat 30%

Valoració anual:

No obstant l’impacte negatiu de la COVID-19 durant l’exercici 2020, tan ten els processos generals com també en els nous processos, s’ha pogut redirigir algunes gestions a les polítiques concretes per afrontar situacions de la COVID-19 i s’han continuat, encara que en menys empenta de la prevista, implementant millores que han incidit positivament en els circuits de gestió.

*Informació actualitzada en data 31 de Gener de 2021