1. ALCALDIA I GOVERN OBERT

<25% en previsió

>25% iniciat

<50% en execució

>50% Avançat

>90% desenvolupat

1.1 Retiment de Comptes – Transparència

1.2 Gabinet d’Alcaldia

1.3 Governació: Policia Local, Mobilitat, Seguretat Ciutadana i Protecció Civil

1.4 Hisenda

1.1 Retiment de Comptes – Transparència

1.1.1 Impulsar la transparència en l’activitat pública, de forma transversal i homogènia en tota l’organització i el govern municipal. Adoptar mesures organitzatives per millorar, ampliar i mantenir actualitzats els continguts del portal de Transparència.

Desenvolupat 100%

1.1.2 Vetllar per al compliment del codi de conducta d’aplicació a tots els càrrecs electes de la corporació.

Desenvolupat 100%

1.1.3 Vetllar per al compliment dels compromisos estables a les cartes de serveis dels diferents serveis municipals.

Desenvolupat 100%

1.1.4 Garantir l’acompliment del dret d’accés a la informació pública a la ciutadania. Vetllar per garantir l’exercici d’aquest dret i el compliment dels terminis de resposta a les peticions.

Desenvolupat 100%

1.1.5  Retiment de comptes

1.1.5.1 Mantenir actualitzat el portal de retiment de comptes municipal. Treballar de forma transerval en tota l’organització.

Desenvolupat 100%

1.1.5.2 Establir mecanismes per avaluar les polítiques públiques i els serveis municipals per a una gestió transparent, eficaç i eficient. Posar a disposició de la ciutadania enquestes de satisfacció i bústies de propostes i suggeriments a tots els equipaments i oficines d’atenció al ciutadà.

Desenvolupat 100%

1.1.6 Dades obertes. Donar nou impuls al contingut actual de dades obertes (OPEN DATA), en format obert, reutilitzable i accessible per a tothom així com incrementar-ne el contingut.

Desenvolupat 100%

1.1.7 Pressupost obert. Implementar un espai web on s’expliqui de forma clara i ordenada els pressupostos municipals i el destí dles impostos que paguen els ciutadans.

Desenvolupat 100%

Valoració anual:

Durant aquest 2021 hem acomplert els objectius i projectes que ens havíem proposat dins l’àrea de Retiment de Comptes i Transparència.
Els mecanisme d’avaluació a través d’enquestes de satisfacció dels ciutadans només s’ha pogut realitzar en format digital atès que les restriccions pel tema COVID ens han condicionat la possibilitat de realitzar-les a través de bústies de recollida d’aportacions.
El projecte de Dades obertes s’ha continuat realitzant a través de la informació que ofereix l’Administració Oberta de Catalunya. Donar un nou impuls a les Dades Obertes constituirà un projecte per a 2022.
Cartes de Servei. Tots els projectes compleixen amb les directrius i compromisos de les Cartes de Servei
Retorn de la Ciutadania. Hem recollit les propostes ciutadanes de 2020 de donar més visibilitat al portal. Hem establert banners al web municipal per tal de fer-ho més visible i de fàcil accés

0%

1.2 Gabinet d’Alcaldia

 1.2.1 Reactivar la Junta de Portaveus.

Desenvolupat 100%

1.2.2 Afavorir la participació dels grups polítics en la vida municipal.  Mantenir un espai per als grups polítics municipals destinat a estudi i reunions sobre afers municipals.

Desenvolupat 100%

1.2.3 Millorar la transparència en l’activitat de l’alcalde i els regidors. Es publiquen periòdicament les despeses de representació institucional.

Desenvolupat 100%

1.2.4 Millorar la transparència en l’acció de govern. Fem pública l’agenda de l’alcalde i dels regidors.

Desenvolupat 100%

1.2.5 Potenciar la proximitat amb els ciutadans millorant l’atenció telefònica i presencial.

Desenvolupat 100%

Valoració anual

Els objectius i projectes que ens havíem marcat des del Gabinet d’Alcaldia per a aquest 2021 s’han acomplert, malgrat que aquest any també ha estat un any marcat per la crisi sanitària del Covid-19 que ens ha obligat a liderar la gestió de la crisi i afrontar la presa de mesures excepcionals dins l’organització municipal i els diferents serveis.
Cartes de Servei: Tots els projectes compleixen amb les directrius i compromisos de les Cartes de Servei.

0%

1.3 Governació: Policia Local, Mobilitat, Seguretat Ciutadana i Protecció Civil

1.3.1. Trànsit.

1.3.1.1 Disminuir l’accidentalitat i garantir la lliure circulació de vehicles. Periòdicament, controls i campanyes de sensibilització als conductors.

Desenvolupat 100%

1.3.1.2 Garantir l’ordenament del trànsit, la localització, la gestió i retirada de vehicles abandonats a la via pública a través del Servei de grua i dipòsit municipal de vehicles.

Desenvolupat 100%

1.3.1.3  Oficina tècnica. Controlar i gestionar el programari i l’equipament informàtic, gestionar i mantenir les bases de dades, realitzar la memòria anual, els informes tècnics per a les companyies asseguradores relatius a accidents de trànsit, realitzar l’estadística d’accidents de trànsit, actualitzar la normativa i documentació de camp i administració de càmeres de vídeo vigilància policials i de trànsit.

En execució 35%

1.3.2. Seguretat ciutadana.

1.3.2.1 Patrullatge i vigilància per tot el terme municipal en col·laboració amb altres forces i cossos de seguretat que en tenen la competència.

Desenvolupat 100%

1.3.2.2 Realitzar campanyes peròdiques de control dels locals d’oci nocturn i també de les activitats de música en viu que es realitzen an bars i restaurants.

Desenvolupat 100%

1.3.2.3 Realitzar tasques de policia de proximitat.

Desenvolupat 100%

1.3.2.4 Realitzar el servei de Policia de Medi Ambient. Controlar les zones rurals, desplegar els mitjans per fer complir les ordenances, el control i vigilància a les platges.

Desenvolupat 100%

1.3.2.5 Realitzar el control dels passos i zones inundables.

Desenvolupat 100%

1.3.3. Ordenances municipals. Vigilància i controls diversos per millorar el compliment de les ordenances municipals.

Desenvolupat 100%

1.3.4. Comunicació i coordinació amb les diferents àrees de l’Ajuntament, en especial per a esdeveniments organtizats des de l’àrea de Festes, Cultura, Esports i que requereixen la intervenció, la coordinació i la planificació per garantir-ne el seu bon funcionament i la seva seguretat

Desenvolupat 100%

1.3.5. Col·laboració amb òrgans judicials. Instrucció d’atestats, oficis, informes i citacions. (detencions, alcoholèmies. recerca i captura, esbrinar domicilis).

Desenvolupat 100%

1.3.6. Centres escolars. Realitzar jornades d’educació vial, tallers d’educació emocional, tallers de prevenció del bullyng… també presència durant els horaris d’entrades i sortides i acompanyaments per a la seguretat en sortides del recinte escolar dels alumnes.

Desenvolupat 100%

1.3.7. Seguiment, control, identificació en casos d’ocupacions irregulars. Cooperar amb les empreses subministradores de serveis bàsics (aigua i llum), intervenció i control d’irregularitats en els comptadors d’aigua i llum.

Desenvolupat 100%

1.3.8. Finalització de l’actual contracte de la zona blava.

Desenvolupat 100%

1.3.9 Mobilitat. 

1.3.9.1 Elaborar el Pla de vialitat i mobilitat.

Iniciat 25%

1.3.9.2 Senyalització viària. Realitzar-ne el manteniment per detectar deficiències, substitucions, regulació i ordenació del trànsit i estacionaments.

Desenvolupat 100%

1.3.9.3 Realitzar tasques d’inspecció i informes de viabilitat per a l’ocupació de la via pública, terrasses, guals i obres.

Desenvolupat 100%

1.3.10 Oficina d’Atenció a la Víctima.

1.3.10.1  Grup Dones, trobades setmanals amb persones en situació de reisc per a atenció, informació, intervenció.

Desenvolupat 100%

1.3.10.2  Realitzar xerrades, tallers, campanyes de consciènciació i empoderament de les dones i contra la violència de gènere.

Desenvolupat 100%

1.3.10.3  Complir el protocol de derivació a Benestar i Família i fer el seguiment dels casos especialment vulnerables.

Desenvolupat 100%

1.3.11 Protecció Civil. Mantenir actualitzat el DUPROCIM (Document únic de protecció civil municipal), instrument que engloba tots els possibles riscos del municipi. Unifica i agilitza els plans d’emergència en cas de ser activats.

Desenvolupat 100%

1.3.12 Establir dispositius especials de control de mobilitat i informació als ciutadans. Realitzar controls de compliment de confinament i de les fgranges horàries establertes en avançar la desescalada. Donar suport a les actuacions de caràcter sanitari.

Desenvolupat 100%

1.3.13 Realitzar reunions amb el Comitè de Seguretat i Salut Laboral (CSSL)

Desenvolupat 100%

Valoració anual:

Malauradament, degut a que la pandèmia del Covid-19 persisteix, ens veiem obligats a seguir centrar-nos en complir i fer complir totes les normatives que van sorgint per poder combatre-la (sempre amb coordinació total amb PROCICAT i Mossos d’Esquadra). No cal dir que no hem deixat de banda els altres serveis, necessitats i problemàtica que sorgeixen diàriament. Tampoc s’ha deixat de banda el continuar assolint els compromisos de la carta de serveis malgrat la situació actual.

18.8%

1.4 Hisenda

1.4.1 Identificar els recursos pagats amb serveis rebuts. Millorar els estudis de costos dels serveis.

En execució 100%

1.4.2 Millorar el circuit de tramitació interna. Implementar la signatura electrònica per a tràmits interns.

Desenvolupat 100%

1.4.3 Millorar el circuit de gestió de la despesa. Auditar el control intern dels processos de gestió de la despesa. 

Avançat 75%

1.4.4 Escurçar terminis de pagament a proveïdors de serveis i de materials. Auditar el circuit de tramitació de factures.

Avançat 80%

1.4.5 Mantenir els nivells de la recaptació municipal. Manteniment i actualització dels padrons fiscals.

Avançat 60%

1.4.6 Reduir els costos de la gestió recaptatòria. Treure a concurs els serveis bancaris.

Desenvolupat 95%

1.4.7 Ampliació tasques de control intern (Fiscalització i intervenció prèvia) i Control Permanent no planificable.

Avançat 80%

1.4.8 Millorar el control financer: Realitzar informe d’anàlisi de riscos i auditories públiques dels ens dependents.

Avançat 85%

1.4.9 Gestionar les sol·licituds i el pagament de les ajudes a treballadors, autònoms i mobilitat.

Desenvolupat 100%

Afectacions COVID-19

  • COVID-19. Accelerar els processos de gestió de la despesa i el seu pagament.
Avançat 90%
  • COVID-19. Reajustar el pressupost actual, per l’impacte de la COVID-19, als recursos i activitats actuals.
Desenvolupat 100%
  • COVID-19. Donar suport al Servei de Joventut en la planificació dels casals d’estiu adaptats al PROCICAT. Estudiar-ne els costos, modificar-ne els preus, si cal, i reajustar-ne el pressupost.
Desenvolupat 100%
  • COVID-19. Suspendre el cobrament de tributs i posteriorment aprovar  un nou calendari tributari, allargant els terminis en voluntària.
Desenvolupat 100%
  • COVID-19. Modificar les Ordenances Fiscals, prorratejant i /o bonificant diversos tributs a resultes de la pandèmia.
Desenvolupat 100%
  • COVID-19. Modificar els crèdits del pressupost municipal, minorant partides de despesa, en especial dels capítols 2 ,4 i 6. Crear i suplementar altres partides per implementar dues línies importants de subvencions: una per a autònoms i empresaris i una altra per als treballadors afectats per les conseqüències econòmiques del coronavirus.
Desenvolupat 100%
  • COVID-19 MODIFICAT. 1.4.5 Mantenir els nivells de la recaptació municipal. Manteniment i actualització dels padrons fiscals.
Avançat 60%

Valoració anual:

Durant l’any 2021 s’ha continuat en la millora de processos en general, no ha calgut aplicar mesures especifiques i especials complementaries a les aplicades, com si es va fer al 2020 al inici del període de la pandèmia. Tot i així encara s’ha millorat els períodes de pagament de factures a proveïdors, i de les ajudes atorgades .

També s’ha pogut incidir en la millora del control intern de la gestió econòmic-financera i pressupostaria, en concret durant el 2021 s’ha elaborat el Pla Anual de Control Financer per part del Òrgan interventor, del qual se’n ha donat compte al Ple Municipal. Això ha suposat la realització de les Auditories Públiques dels Comptes dels Organismes Autònoms dependents de l’Ajuntament, millorant el control intern dels mateixos.

També durant el 2021 s’han licitat i adjudicat els serveis financers i bancaris del Servei de Tresoreria, per tal de simplificar i abaratir els costos dels mateixos.

Pel que fa a als processos de Gestió i Recaptació de tributs Municipals , han continuat funcionant amb un bon nivell, tot i les mesures d’excepcionalitat que s’han pres amb motiu de la COVI-19.

*Informació actualitzada en data 30 de setembre de 2021