Pressupostos

Pressupost municipal 2020

Pressupost municipal 2020 – Comparativa 2019

Pressupost municipal de Despeses

Pressupost municipal d’Ingressos

Pressupost consolidat 

2. Grau d’execució del Pressupost de despeses

Àrea / Departament

Pressupost inicial

Modificació

Total

Despesa compromesa

Alcaldia,Gabinet d’

384.468,70

-19.318,94

365.149,76

307.177,34

84.12%

Arxiu històric i municipal

23.0000

1.171,73

24.171,73

19.066,01

78.88%

Benestar Social i Famílies

364.500

440.504,41

805.004,41

428.921,11

53.28%

Biblioteca municipal Ramon Bordas i Estragués

31.600

26.888,57

58.488,57

45.215,18

77.31%

Comunicació i disseny

258.500

33.227,42

291.727,42

172.379,12

59.09%

Cooperació i Agermanaments

2.271,26

2.271,26

0%

Cultura i Patrimoni Històric

446.082,15

-150.661,53

295.420,62

229.159,63

77.57%

Ecomuseu Farinera*

264.799,98

26.136,36

290.936,34

187.712

64.52%

Eines TIC

345.893,91

647.692,65

993586,56

612.689,38

61.66%

Ensenyament

873.741,82

145.556,55

1.019.298,37

900.486,43

88.34%

Esports

139.563,87

101.010,14

240.574,01

126.187,06

52.45%

Festes

281.506

10.598,23

292.104,23

263.367,10

90.16%

Festival Terra de Trobadors

133.730,00

-44.434,68

89.295,32

24.812,88

27.79%

Gestió i manteniment d’espais públics

3.916.754,41

1.000.317,14

4.917.071,55

4.237.088,02

86.17%

Governació: Policia Local, Mobilitat, Seguretat Ciutadana i Protecció Civil

243.232,55

8.475,07

251.707,62

201.455,59

80.03%

Habitatge

16.000

326.833,25

342.833,25

21.253,12

Avançat 6.2%

Hisenda

1.600.223,32

1.600.223,32

1329.524,77

83.08%

Joventut

108.790,96

79.147,22

187.938,18

132.629,52

70.57%

Participació Ciutadana

220.000

-135.288,46

84.711,54

50.516,66

59.63%

Promoció Econòmica i Comerç

104.606,16

446.699,73

551.305,89

360.463,6

65.38%

Recursos Humans

42.859,03

18.301,25

61.160,28

48.622,83

79.5%

Retiment de Comptes- Transparència

45.600

-21.600

24.000

18.269,43

76.12%

Salut

40.500

40.500

32.435,50

80%

Sostenibilitat i Medi Ambient. Pagesia i Món Rural, Platges

4.225.201,88

198.630,63

4.423.832,51

4.240.783,19

95.86%

Treball, Formació i Ocupació

73.000

550,68

73.500,68

53.991,46

73.46%

Turisme

160.486

89.218,73

249.704,73

236.892,67

94.87%

Urbanisme i Activitats

1.182.506,58

2.998.321,75

4.180.828,33

2.895.855,33

69.27%

3. Grau d’execució del Pressupost d’ingressos

Àrea / Departament

Pressupost inicial

Modificació

Total

Reconeixe-ment drets

Impostos directes 

12.084.721,11

12.084.721,11

11.897.007,6

98%

Impostos indirectes

350.000

350.000

168.109,82

48.03%

Taxes, preus públics i altres ingressos

5.366.533,12

-210.824,85

5.155.708,27

4.006.843,65

77.71%

Transferències corrents

3.301.470,28

203.484,24

3.504.954,52

2.031.136,70

65.65%

Ingressos patrimonials

832.827,57

-72.903

759.924,57

52.000,33

6.84%

Alienació d’inversions reals

258.557,25

208.724,25

467.281,50

0

0%

Transferències de capital

18.000

181.347

199.347

0

0%

Actius financers

0

5.414.627,06

5.414.627,06

0

0%

Passius financers

1.411.623,33

0

1.411.623,33

1.411.623,33

100%

<25% en previsió

>25% iniciat

<50% en execució

>50% Avançat

>90% desenvolupat

*Informació actualitzada en data 31 de gener de 2021