2. Acció Social, Igualtat, Educació i Drets de Ciutadania

<25% en previsió

>25% iniciat

<50% en execució

>50% Avançat

>90% desenvolupat

2.1 Ensenyament

2.2. Benestar Social i Famílies

2.3. Participació Ciutadana

2.4. Treball, Formació i Ocupació

2.1 Ensenyament

2.1.1. Impulsar i desenvolupar el Pla Educatiu d’Entorn

0%

2.1.1.1. Comissió operativa

Desenvolupat 100%

2.1.1.2. Comissió representativa

Desenvolupat 100%

2.1.1.3. Impuls de tallers d’estudi en el marc de les mesures PMOE

Desenvolupat 100%

2.1.1.4. Impuls d’activitats més enllà de l’horari escolar en el marc de les mesures PMOE

Desenvolupat 100%

2.1.1.5. Contractació d’un professional per a la dinamització i lideratge del Pla Educatiu d’Entorn en el marc de les mesures PMOE   

Iniciat 30%

2.1.2. Ajut de llibres de text pel curs 2021-2022

Desenvolupat 90%

2.1.3. Oficina municipal d’escolarització (OME)

0%

2.1.3.1. Facilitació i difusió de la informació relativa a la preinscripció a les famílies del municipi

Desenvolupat 100%

2.1.3.2. Acompanyament i assessorament a les famílies durant el període de preinscripció escolar

Desenvolupat 100%

2.1.3.3. Atenció a les famílies i alumnes en relació a l’oferta educativa del municipi

Desenvolupat 100%

2.1.3.4. Reunió de la Comissió de Garanties d’Admissió escolar

Desenvolupat 100%

2.1.4. Formació reglada (fins a 21 anys)

0%

2.1.4.1. Aportació econòmica a les AMPA pel desenvolupament de projectes de caràcter pedagògic

Desenvolupat 90%

2.1.4.2. Millora de desperfectes estructurals i materials des centres educatius

Avançat 80%

2.1.4.3. Desenvolupament del PFI-PTT d’atenció al públic i auxiliar de vendes

Desenvolupat 100%

2.1.4.4. Implementació d’un PFI-PTT amb perfil de jardineria i horticultura

Desenvolupat 100%

2.1.5. Formació per adults

0%

2.1.5.1. Desenvolupar classes d’idiomes

Desenvolupat 100%

2.1.5.2. Programar cursos d’alfabetització

Desenvolupat 100%

2.1.5.3. Programar cursos d’alfabetització

Desenvolupat 100%

2.1.5.4. Oferir a través del CPNL cursos de català

Desenvolupat 100%

2.1.5.5. Programar activitats formatives i lúdiques per adults semestralment a través de l’agenda formativa

Desenvolupat 100%

2.1.6. Centre Obert i Serveis Socioeducatius Diürns

0%

2.1.6.1. Oferir un servei de Centre Obert per l’acompanyament a la tasca escolar i el desenvolupament socioemocional dels infants en risc d’exclusió social

Desenvolupat 100%

2.1.6.2. Com a Casa. Proporcionar dos espais per a facilitar un espai on desenvolupar la tasca escolar i d’estudi per alumnat des de 3r de primària fins a 4t d’ESO

Desenvolupat 100%

2.1.6.3. Tallers d’Estudi Assistit. Facilitació de tallers d’estudi per l’alumnat de secundària durant el curs escolar

Desenvolupat 100%

2.1.6.4. Tallers d’Estudi Assistit d’Estiu. Facilitació de tallers d’estudi per l’alumnat de secundària durant el període de vacances escolars d’estiu 

Desenvolupat 100%

2.1.6.5. Casal Puigmal. Casal que es desenvolupa durant 10 dissabtes per tal que els nens/es disposin d’un espai lúdic i de lleure, on es contribueixi, a través del joc i del temps de lleure, a l’educació dels infants

Desenvolupat 100%

AFECTACIONS COVID-19

0%
  • Augment del personal de neteja i desinfecció i deles hores de treball en centres educatius i aules de formació.
Desenvolupat 100%

Valoració anual:

El context de pandèmia ha tingut un impacte important en el funcionament i estructures de les activitats i recursos que s’ofereixen a través del Departament d’Ensenyament. D’aquesta manera, els principals objectius del Departament d’Ensenyament, han consistit en donar una resposta a la situació social que vivim en l’àmbit socioeducatiu i escolar, essent:
• Facilitar el procés de sol·licitud de matrícula per mitans telemàtics amb el suport de l’Oficina Municipal d’Escolarització.
• Oferir acompanyament i suport a les famílies en el procés de preinscripció escolar, que per primer cop era telemàtic.
• Per a compensar l’alumnat que no havia pogut participar en diferents activitats i recursos durant el confinament, s’ha augmentat el suport als centres educatius pel projecte Neda a l’escola, s’ha ofert la Campanya de Teatre Escolar a tot l’alumnat que no en va poder gaudir l’any anterior.
• S’han ajustat els circuits de derivació, les franges i capacitat d’atenció dels serveis socioeducatius per a adaptar-se a les mesures sanitàries establertes.
• S’ha ofert al llarg del tot l’any, el préstec gratuït als alumnes que confinaven i no disposaven de connexió internet a casa per a fer el seguiment de les classes.
• S’ha apostat per a mantenir els cursos de formació bàsica i inserció laboral (sempre que ha estat possible), entenent que resulten imprescindibles.

Un dels objectius bàsics del Departament d’Ensenyament ha estat donar suport i acompanyament a les famílies, centres educatius i serveis socioeducatius del municipi en l’adaptació a les mesures vigents en cada moment i procurar, que això impliqués el menor impacte en la població infanto juvenil i les seves famílies.

65.43%

2.2 Benestar Social i Famílies

2.2.1 Impulsar el treball en xarxa entre els diferents agents socials per tal de poder donar una resposta integral i de qualitat als usuaris.

2.2.1.1 Reunions de coordinació entre departaments.

Desenvolupat 100%

2.2.1.3 Treball en xarxa amb els diferents agents socials (Policia Local, Ensenyament, Joventut, Urbanisme, Gestió Territorial, etc.)

Desenvolupat 100%

2.2.2 Establir canals de coordinació i suport amb el tercer sector, així com facilitar l’autonomia i l’empoderament de les diferents entitats del municipi amb finalitats socials.

2.2.2.1 Signar convenis de col·laboració amb Càritas, Oncolliga, Creu Roja i El Tamariu.

Desenvolupat 100%

2.2.2.2 Coordinar-se amb les entitats i fer-ne el seguiment.

Desenvolupat 100%

2.2.2.3 Crear un espai per a entitats al Casal Cívic d’Empuriabrava on puguin desenvolupar les seves activitats.

Desenvolupat 100%

2.2.3 Establir coordinació amb els Serveis Socials d’Atenció Primària per garantir i facilitar al conjunt de la ciutadania la cobertura de les necessitats socials bàsiques.

Desenvolupat 100%

2.2.4 Garantir les necessitats bàsiques als infants i joves.

2.2.4.1 Establir un sistema d’ajuts i beques per a les necessitats bàsiques.

Desenvolupat 100%

2.2.4.2 Derivar els casos necessaris als serveis especialitzats o a l’EAIA.

Desenvolupat 100%

2.2.5 Desenvolupar programes per a l’atenció de la infància i l’adolescència en risc d’exclusió social: Centre Obert (amb Ensenyament), Com a Casa, Casal Puigmal, Espai Menuts 0-3, SIE (Càritas).

Desenvolupat 100%

2.2.6 Facilitar l’accés als diferents recursos municipals als infants i joves en risc d’exclusió social.

Desenvolupat 100%

2.2.6.1 Beques a llar infants, escola de música, entitats esportives, casals de lleure, menjadors, transport escolar, etc.

Desenvolupat 100%

2.2.6.2 Contractació d’un/a educador/a de carrer per acostar als infants i joves als serveis municipals.

Desenvolupat 100%

2.2.7 Incloure un pis de l’Ajuntament per al projecte de pisos d’emergència social, establint una estada limitada de sis mesos, per a famílies monoparentals derivades dels serveis socials bàsics. Cessió d’ús del pis al CCAE per incloure l’habitatge al projecte de pisos d’emergència social.

Avançat 60%

2.2.8 Coordinar i millorar el banc d’aliments municipal per a aquells usuaris derivats de Serveis Socials.

2.2.8.1 Establir coordinacions amb el Banc d’Aliments del Fons Europeu.

Desenvolupat 100%

2.2.8.2 Coordinar el transport amb camions des de la seu de Girona.

Desenvolupat 100%

2.2.8.3 Continuar la coordinació amb Creu Roja per a les targetes d’aliments.

Desenvolupat 100%

2.2.8.4 Organitzar i portar a terme les campanyes del Gran Recapte.

Desenvolupat 100%

2.2.8.5 Continuar la coordinació amb el banc d’aliments municipal.

Desenvolupat 100%

2.2.9 Establir un sistema de targetes moneder per poder donar resposta a persones en situació de vulnerabilitat.

2.2.9.1 Establir acords amb entitats del tercer sector.

Desenvolupat 100%

2.2.9.2 Establir un sistema propi de targetes moneder amb una entitat bancària.

Desenvolupat 100%

2.2.10 Proporcionar un procés d’acollida i acompanyament a les persones nouvingudes del municipi, i acostar-les a la nostra llengua i cultura.

En procés 0%

2.2.10.1 Editar una guia d’acollida.

Desenvolupat 100%

2.2.10.2 Facilitar els tràmits d’estrangeria (INF01, INF02, INF03).

Desenvolupat 100%

2.2.10.3 Orientar les persones nouvingudes en l’àmbit de la formació per al seu desenvolupament.

Desenvolupat 100%

2.2.11 Promocionar i fomentar el voluntariat del municipi en relació amb l’acció social.

2.2.11.1 Organitzar el recapte d’aliments. 

Desenvolupat 100%

2.2.11.2 Col·laborar amb els serveis comunitaris dels alumnes de secundària.

Desenvolupat 100%

2.2.11.3 Crear un banc del temps.

En previsió 10%

2.2.12 Consolidar i fer créixer les activitats cíviques tant en el Casal Cívic com en el Casal de Castelló.

2.2.12.1 Programar l’agenda formativa.

Desenvolupat 100%

2.2.12.2 Crear un programa d’activitats comunitàries.

Desenvolupat 100%

2.2.12.3 Crear diferents espais per a les entitats.

Desenvolupat 100%

2.2.12.4 Fomentar les activitats intergeneracionals.

Desenvolupat 100%

2.2.13 Fomentar els recursos i els serveis d’atenció domiciliària a la gent gran o a les persones amb dependència: programa Ve de Gust i servei de teleassistència o similar.

Desenvolupat 100%

2.2.14 Establir polítiques per a un envelliment actiu:

2.2.14.1 Fomentar activitats per a jubilats i pensionistes en funció de les seves demandes i necessitats.

Desenvolupat 100%

2.2.14.2 Dignificar l’oci i el temps de lleure oferint una oferta de qualitat i significativa.

Desenvolupat 100%

2.2.14.3 Oferir espais de relació i intercanvi intergeneracional.

Desenvolupat 100%

2.2.14.4 Programar i dissenyar les activitats segons els interessos i no per franges d’edat.

Desenvolupat 100%

2.2.15 Fomentar l’adaptació del transport i dels espais per a persones amb dificultats de mobilitat.

2.2.15.1 Expedir i fer el seguiment de les targetes d’aparcament.

Desenvolupat 100%

2.2.15.2 Vetllar per facilitar el transport adaptat a les empreses col·laboradores del municipi.

Desenvolupat 100%

2.2.15.3 Establir un transport adaptat per a aquelles persones que van a centres especials de treball i/o escoles especials de treball.

Desenvolupat 100%

2.2.16 Impulsar la construcció de pisos tutelats per a gent gran. Iniciar la construcció dels pisos.

Iniciat 30%

2.2.17 Obrir un centre de dia a Empuriabrava. Iniciar la rehabilitació de l’espai.

En previsió 10%

2.2.18 Promocionar la igualtat de gènere.

2.2.18.1 Commemorar dates assenyalades per a la igualtat de drets.

Desenvolupat 100%

2.2.18.2 Realitzar accions de sensibilització en els centres educatius.

Desenvolupat 100%

2.2.18.3 Dur a terme campanyes pedagògiques i de sensibilització adreçades a tot el municipi.

Desenvolupat 100%

2.2.18.4 Vetllar per a la igualtat de gènere dins l’Ajuntament aplicant la normativa i fomentant l’equitat de gènere.

Desenvolupat 100%

2.2.19 Iniciar un projecte d’horts comunitaris.

2.2.19.1 Impulsar un projecte d’horts comunitaris.

Desenvolupat 100%

2.2.19.2 Crear un espai pedagògic per divulgar nocions bàsiques d’horticultura i plantes medicinals i aromàtiques.

En execució 50%

2.2.19.3 Explorar les possibilitats educatives i ocupacions en un context d’educació reglada.

Desenvolupat 100%

2.2.20 Estrangeria i acollida.

2.2.20.1 Gestionar els serveis d’immigració des de l’Administració local. Gestionar els diferents informes d’estrangeria oficials.

Desenvolupat 100%

2.2.20.2 Revisar els habitatges en el reagrupament en coordinació amb el Departament de Gestió.

Desenvolupat 100%

Valoració anual:

Tot i que ja fa dos anys de la crisis social i sanitària provocada pel COVID-19, el Departament de Benestar Social continua veient-se afectat per aquest fet que ha sacsejat la nostra societat. Les principals línies d’actuació i metodològiques que s’han portat a terme durant el 2021 són les següents:
• Canvi metodològic en l’atenció al públic, atenció telefònica i reestructuració de les cites i la presència dels/les professionals. Tot i que la tendència és que es pugui tornar a l’atenció presencial d’una manera normalitzada.
• Fort increment en la demanda de persones necessitades a causa de la crisi social.
• Desplegament d’ajuts d’emergència social mitjançant bestretes COVID-19. Aquestes ajudes han estat essencialment per la cobertura de necessitats bàsiques.
• Creació d’un sistema de targetes moneder per a aquelles persones més necessitades.
• Hem hagut de continuar amb una atenció a domicili a aquelles persones de risc que no podien sortir a fer les gestions essencials per el bon desenvolupament de la seva vida quotidiana. Aquestes tasques principalment s’han portat a terme ampliant el Servei d’Atenció Domiciliaria.
• Increment dels usuaris del Projecte ve de Gust.
• Ampliació de subvencions per a desplaçaments per persones amb baixa autonomia o que pateixen una malaltia per evitar els transports massificats.
• Facilitar eines als infants que no tenen equipament informàtic bàsic per seguir les classes de forma telemàtica.
• Em mantingut el canvi metodològic en la distribució d’aliments del Banc d’Aliments.
Malgrat tota aquesta situació el balanç del Departament és positiu perquè s’ha pogut donar resposta a les necessitats i als objectius marcats.

19.12%

2.3 Participació ciutadana

2.3.1 Potenciar la participació ciutadana.

2.3.1.1 Coordinar el Pressupost  Participatiu Edició 2022.

Desenvolupat 100%

2.3.1.2 Creació del Geoportal del Pressupost Participatiu 

Avançat 50%

2.3.1.3 Coordinació de la Comissió del Nomenclàtor

Desenvolupat 100%

2.3.1.4 Prendre part en les convocatòries de subvencions a les administracions locals per al foment de la participació

Desenvolupat 100%

2.3.1.5 Procès particiaptiu Rehabilitació de la Sala Municipal

Desenvolupat 100%

2.3.2 Bústia Ciutadana. Queixes, suggeriments i propostes.

2.3.2.1 Millorar la comunicació amb la ciutadania i l’atenció presencial i en línia pel que fa les queixes, suggeriments i propostes.

Desenvolupat 100%

2.3.2.2 Fase pilot Inicències a la Via Pública (en coordinació amb el Departament d’Eines TIC) que permetrà millorar el seguiment de la Bústia Ciutadana.

Desenvolupat 100%

2.3.2.3 Informes estadístics per presentar al Ple.

Avançat 50%

2.3.3 Donar suport a les entitats i associacions de veïns, incentivar-ne els projectes i facilitar-los espais comuns de trobada.

2.3.3.1 Oferir els serveis de l’oficina d’assessorament a la creació d’entitats ciutadanes i grups estables.

Desenvolupat 100%

2.3.3.2 Gestió del Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes i Grups Estables.

Desenvolupat 100%

2.3.3.3 Fomentar la creació d’entitats ciutadanes al municipi.

Desenvolupat 100%

2.3.3.4 Millorar la comunicació entres les entitats ciutadanes i l’Ajuntament.

Desenvolupat 100%

2.3.3.5 Actualitzar les dades i crear un formulari en línia.

En previsió 20%

2.3.4 Reforçar la figura del Regidor de Zona.

2.3.4.1 Campanya informativa Regidor de Zona.

Desenvolupat 100%

2.3.4.2 Elaborar un informe estadístic amb el recull d’actuacions per al Ple.

Avançat 72%

2.3.5 Crear figura defensor del ciutadà o similar.

2.3.5.1 Coordinar i vincular la figura amb el Síndic de Greuges de la Generalitat de Catalunya.

Desenvolupat 100%

2.3.5.2 Actualitzar el capítol sisè del ROM (Defensor del veí/ïna) adaptant-lo a la normativa vigent.

Desenvolupat 100%

2.3.5.3 Vehicular la proposta de creació del defensor del ciutadà al municipi mitjançant la implantació d’un conveni de supervisió singular amb el Síndic de Greuges com a fase de prova pilot.

Desenvolupat 100%

Valoració anual:

La valoració anual de les accions realitzades és molt positiva, i com a tasques més rellevants cal destacar:
Amb relació a la potenciació de la Participació Ciutadana al municipi, s’ha donat continuïtat a la realització d’una nova edició del Pressupost Participatiu, començat en el mes de març i finalitzat en el mes de novembre. En aquest cas l’edició 2022 va aconseguir la major participació ciutadana pel que fa a la votació final de les propostes amb gairebé un 9%. Més informació en aquest vídeo resum: https://youtu.be/VNjHXTn5R3Y
Destacar també el procés participatiu que es va engegar durant el mes de juliol per a conèixer l’opinió ciutadana, amb relació a quin dels 3 projectes finalistes creien millor relacionats amb la Rehabilitació de la Sala Municipal del municipi. Més informació a http://tutrieslasalamunicipal.cat/
També destacar la reunió realitzada per la Comissió del Nomenclàtor que se segueixen realitzant de forma online, i els acords que s’han aconseguit i que han permès realitzar modificacions i noves denominacions de carrers i espais urbans del municipi. Més informació a: https://www.castello.cat/comissio-del-nomenclator/
Pel que fa a la Bústia ciutadana, destacar l’ús cada cop més regular per part dels ciutadans de l’opció online i l’app de comunicació d’avisos sobre incidències a la via pública.
Pel que fa a l’assessorament a les entitats ciutadanes i creació de noves, durant aquest 2021 s’ha donat suport a diverses entitats per diverses gestions i s’han registrat 2 noves Entitats ciutadanes al registre.
I per últim, destacar la signatura, el 17 de juny de 2021, del conveni de supervisió singular entre l’Ajuntament i el Síndic de Greuges i la visita durant el mes d’octubre de l’oficina itinerant del Síndic al Municipi per atendre presencialment, als veïns i a les entitats de Castelló d’Empúries que vulguin fer consultes o exposar queixes en relació amb vulneracions dels seus drets per part d’administracions públiques i empreses que presten serveis generals (aigua, llum, gas,…).

2.4 Treball, Formació i Ocupació

2.4.1 Gestionar la borsa municipal de treball.

2.4.1.1 Gestionar les altes i les baixes dels integrants de la borsa.

Desenvolupat 100%

2.4.1.2 Seleccionar els participants segons les ofertes.

Desenvolupat 100%

2.4.1.3 Fer difusió de les ofertes laborals entre els participants.

Desenvolupat 100%

2.4.1.4 Crear i posar en funcionament el formulari en línia per a inscriure’s a la borsa municipal de treball.

Desenvolupat 100%

2.4.1.5 Crear i posar en funcionament el formulari en línia per a empreses o particulars que estiguin interessats a demanar personal per treballar.

Desenvolupat 100%

2.4.1.6 Oferir atenció telefònica i seguiment individualitzat als usuaris de la borsa municipal de treball per telèfon i correu electrònic.

Desenvolupat 100%

2.4.2 Prestar el servei d’intermediació amb les empreses.

2.4.2.1 Gestionar les ofertes laborals rebudes per diferents empreses.

Desenvolupat 100%

2.4.2.2 Fer una selecció prèvia dels curríclums segons les demandes de l’empresa.

Desenvolupat 100%

2.4.2.3 Establir comunicació i coordinació amb les empreses que ho demanin.

Desenvolupat 100%

2.4.2.4 Donar suport en grans processos de selecció.

Desenvolupat 100%

2.4.2.5 Atendre, en la mesura que sigui possible, les demandes de les empreses en matèria d’ocupació.

Desenvolupat 100%

2.4.3 Oferir assessorament i orientació en la recerca activa d’ocupació i inserció. 

2.4.3.1 Realitzar entrevistes individuals.

Desenvolupat 100%

2.4.3.2 Dissenyar itineraris individualitzats per millorar l’ocupabilitat dels participants. 

Desenvolupat 100%

2.4.3.3 Dissenyar itineraris formatius personalitzats. 

Desenvolupat 100%

2.4.3.4 Treballar en grup per poder compartir experiències i aprenentatges.

Desenvolupat 100%

2.4.4 Oferir formació ocupacional (programa quadrianual).

2.4.4.1 Organitzar cursos ocupacionals dirigits a activitats professionals. Formació reglada, no reglada i certificada.

Desenvolupat 100%

2.4.4.2. Oferir cursos per millorar les competències bàsiques en llengües.

Desenvolupat 100%

2.4.4.3 Organitzar cursos d’alfabetització instrument i digital.

Desenvolupat 100%

2.4.4.4 Oferir cursos sobre noves tecnologies.

Desenvolupat 100%

2.4.4.5 Oferir assessorament per a l’actualització dels currículums.

Desenvolupat 100%

2.4.4.6 Realitzar tallers per a la millora de les capacitats comunicatives i per preparar entrevistes de feina.

Desenvolupat 100%

2.4.5 Fomentar plans ocupacionals provinents de fons públics.

2.4.5.1 Posar en marxa diferents plans ocupacionals dins el programa Treball i Formació del SOC.

Desenvolupat 100%

2.4.5.2 Gestionar diferents subvencions per fomentar l’ocupació de persones.

Desenvolupat 100%

2.4.6 Realitzar accions i elaborar projectes per fomentar l’ocupabilitat dels col·lectius més vulnerables.

2.4.6.1 Participar en plans d’ocupació per a dones maltractades, persones majors de 45 anys, persones perceptores de la renda garantida.

Desenvolupat 100%

2.4.6.2 Participar en programes específics per persones perceptores de renda garantida o per dones, amb col·laboració amb entitats del tercer sentor, GENTIS i Creu Roja.

Desenvolupat 100%

2.4.6.3 Fomentar l’ocupació en persones amb grau de discapacitat reconegut.

Desenvolupat 100%

2.4.7 Participar en polítiques comarcals per fomentar l’ocupació.

2.4.7.1 Participar en la taula comarcal d’ocupació.

Desenvolupat 100%

2.4.7.2 Coorganitzar les jornades d’ocupació per a joves i persones de més de 45 anys.

Desenvolupat 100%

2.4.7.3 Elaborar el pla estratègic comarcal en matèria d’ocupació.

Desenvolupat 100%

2.4.7.4 Creació d’una Borsa de Treball de temporada d’estiu per a joves.

Desenvolupat 100%

Valoració anual:

La crisi social i sanitària provocada per la COVID-19 ha deixat molta empremta en la situació laboral del país i sobretot ha castigat els municipis que tenen com a motor econòmic el sector serveis. El Departament de treball s’ha adaptat a aquestes circumstàncies i ha iniciat l’atenció telemàtica, i atencions grupals per poder atendre totes aquelles persones que volen accedir a la Borsa Municipal de Treball. També s’ha mantingut en actiu l’Aula Activa en visites concertades.
Malgrat les dificultats per les activitats presencials, s’ha continuat oferint totes aquelles activitats formatives que estan orientades en fomentar l’ocupabilitat d’aquelles persones que busquen feina.
A diferencia del 2020, en l’actual 2021, hi ha hagut un creixement substancial d’ofertes laborals del municipi i/o de la comarca. Hem notat un notable increment de les empreses que gestionen les seves ofertes mitjançant el nostre servei.
Malgrat la situació generada per aquests dos darrers anys, el balanç del Departament és positiu perquè s’ha pogut donar resposta a les necessitats i als objectius marcats. I principalment perquè hi ha un canvi significatiu de millora respecte l’any anterior.

40.36%

*Informació actualitzada en data 30 de setembre de 2021