5. Serveis Interns

<25% en previsió

>25% iniciat

<50% en execució

>50% Avançat

>90% desenvolupat

5.1 Eines TIC

5.1.1 Licitar el projecte de càmeres de videovigilància a tot el municipi, centrat sobretot en el control de vehicles i d’equipaments municipals.

Avançat 80%

5.1.2 COVID-19 Implementar la possibilitat de fer teletreball.

Desenvolupat 90%

5.1.3 Millorar i rendibilitzar el funcionament intern de l’Ajuntament (substitució de la centraleta de telèfons, gestió unificada de les connexions i licitació de multifuncions).

Avançat 85%

5.1.4 Mantenir la zona de Wifi lliure del passeig Marítim d’Empuriabrava.

Desenvolupat 100%

5.1.5 Cobrir noves zones i places del centre històric amb Wifi lliure a partir de la subvenció europea atorgada Wifi4EU.

Avançat 70%

5.1.6 Promoure l’arribada de noves empreses operadores de fibra òptica al municipi a partir del conveni de col·laboració amb la fundació Xarxa de Telecomunicació de Comuns i el projecte Guifi.net

Desenvolupat 95%

5.1.7 Modernitzar el sistema de gravació d’actes dels plens amb la implantació de l’audiovideoacta.

Desenvoupat 100%

Afectacions COVID-19

5.1.2 COVID-19 Implementar la possibilitat de fer teletreball durant el confinament i estat d’alarma.

Desenvolupat 100%

Valoració anual:

Aquest 2020 la pandèmia ens ha obligat a impulsar mesures que no ens havíem plantejat com a prioritàries fins ara, per exemple, la implantació del teletreball. En un temps rècord vam haver d’adaptar el sistema per tal que la gran majoria de treballadors poguessin continuar treballant des de casa, connectant-se als servidors de l’Ajuntament per tal que no es parés tota l’activitat administrativa. 

Amb la finalitat de millorar el sistema de connexió per poder treballar més àgilment s’han dut a terme dos projectes simultàniament: per una banda, licitar i substituir tots els “switchs” augmentant la velocitat i unificant-ne la gestió, i per l’altra, fer arribar fibra òptica dedicada a gairebé totes les seus i espais on treballa personal de l’Ajuntament arreu del municipi.

A més, s’ha millorat considerablement el CPD (Centre de Processament de Dades) de l’Ajuntament i del Centre de Serveis, on hi ha la Policia Local i on hi haurà tot el centre de control del nou sistema de videovigilància que es posarà en marxa aquest 2021.

Amb l’aprovació per Ple del conveni amb la Fundació Guifinet s’ha fet un pas endavant per potenciar l’arribada d’operadores de fibra òptica al municipi, de manera que comencin a desplegar fibra als diferents barris els propers mesos, sens dubte, una de les demandes estrella d’aquest darrer any.

5.2 Comunicació i disseny

 5.2.1 Redissenyar la pàgina web per tal de fer-la més intuïtiva.

Desenvolupat 100%

5.2.2 Renovar i redissenyar el Setac (enviament de notícies).

En execució 50%

5.2.3 Posar en funcionament l’app de l’Ajuntament.

Desenvolupat 90%

5.2.4 COVID-19 MODIFICAT. Continuar les campanyes que promocionen els esdeveniments més importants del municipi (anuncis, cartells, notícies, vídeos, bàners, etc.)

Avançat 85%

5.2.5 Crear el compte d’Instagram de l’Ajuntament.

Desenvolupat 100%

5.2.6 Continuar generant notícies i mantenir la bona sintonia amb els mitjans de comunicació comarcals i nacionals.

Avançat 80%

5.2.7 Portar de forma activa les xarxes socials (facebook, twitter, instagram).

Desenvolupat 100%

5.2.8 Donar suport mitjançant campanyes publicitàries a les entitats del municipi.

Avançat 75%

5.2.9 Crear una plataforma digital pròpia.

En previsió 10%

5.2.10 Licitar la impressió de tot el material gràfic, informatiu, turístic i de lones publicitàries.

Desenvolupat 95%

Afectacions COVID-19

COVID-19 MODIFICAT. 5.2.4. Continuar les campanyes que promocionen els esdeveniments més importants del municipi (anuncis, cartells, notícies, vídeos, bàners, etc.)

En execució 50%

Valoració anual:

Des del departament de Comunicació i Disseny,  aquest 2020, ha estat un any de canvi de prioritats. És cert que alguns dels projectes proposats a l’inici de l’any no s’han pogut portar a terme, doncs la situació que estem vivint ens ha obligat a centrar-nos en la difusió de la informació entorn a la Pandèmia.  La necessitat de la població de mantenir-se informada en referència a les afectacions de la crisi sanitària, ha centrat tots els esforços del departament per tal de satisfer aquesta demanda dels ciutadans i ciutadanes del municipi. Aquest fet, ens ha portat a ampliar de forma notable la comunitat a les xarxes i mitjans digitals, doncs son aquests els que disposen de la capacitat d’actualització i de la immediatesa necessària per tal de proporcionar informació d’última hora a la ciutadania. De la mateixa manera, ens ha permès potenciar l’escolta activa i conèixer de primera mà quins son els interessos i necessitats de la població, per tal de treballar en pro d’aquestes demandes.

En aquest sentit doncs, s’han executat totes aquelles propostes que hem cregut més urgents i útils en la situació en la que ens trobem com, per exemple, el nou disseny de la pàgina web, per tal que la informació sigui més accessible; el nou perfil a instagram, que ens apropa a un públic més jove que els canals que es disposaven fins al moment  (Facebook i Twitter); Hem potenciat també els vídeos, doncs ara mateix son formats que donen molt bon rendiment; i hem continuant mantenint un contacte permanent amb els mitjans de comunicació per tal que es facin ressò de les notícies que publiquem de forma diària. Per últim cal destacar que,  tot i els esforços dedicats als mitjans digitals, no hem oblidat en cap moment la comunicació offline mantenint al dia les cartelleres municipals, gestionant els mupis i la publicitat en premsa digital i en paper, quan ha estat necessari.

5.3 Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà (OMAC)

5.3.1 Adequar les oficines del centre històric.

Desenvolupat 100%

5.3.2 Oferir l’obtenció del certificat digital.

Desenvolupat 100%

5.3.3 Oferir assessorament per a l’administració electrònica per telefòn.

Avançat 80%

5.3.4 Canviar la ubicació de les oficines d’Empuriabrava.

Iniciat 25%

5.3.5 Avançar en l’administració electrònica i potenciar els tràmits telemàtics.

Avançat 75%

5.3.6 COVID-19 Implantar la reserva d’hores per ser atès amb cita prèvia, primer a través de trucada telefònica i, posteriorment, a partir d’una plataforma web.

Desenvolupat 95%

Afectacions COVID-19

COVID-19 5.3.6. Implantar la reserva d’hores per ser atès amb cita prèvia, primer a través de trucada telefònica i, posteriorment, a partir d’una plataforma web

Avançat 80%
Valoració anual
 
La Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà iniciava l’any amb varis projectes enfocats a la transició cap a l’administració electrònica i la millora de l’atenció presencial a les seves oficines. En el cas de l’OMAC, la crisi sanitària provocada per la Covid-19 ha precipitat la posada en marxa d’aquests projectes i n’ha propiciat la implantació d’altres com el servei de cita prèvia.

En aquest sentit, l’OMAC de Castelló d’Empúries i d’Empuriabrava s’han convertit en entitats operadores de certificats digitals IDCAT. Aquest servei, juntament amb el servei d’assessorament en tràmits telemàtics a la ciutadania i la implantació de la cita prèvia per atenció presencial, han fet que l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà aconsegueixi adaptar-se a les mesures imposades per la crisi sanitària i pugui continuar atenent les demandes ciutadanes amb normalitat. En aquesta línia es podria dir que s’ha millorat el servei alhora que es compleix amb l’objectiu de transitar cap a l’administració electrònica.

5.4 Recursos Humans

5.4.1 Aprovar per Ple el nou organigrama.

Avançat 80%

5.4.2 Aprovar per Ple de la relació de llocs de treball.

Avançat 70%

5.4.3 Dur a terme els processos selectius per tal de cobrir vacants, jubilacions i per estabilitzar la plantilla actual.

Avançat 60%

5.4.4 Crear un cos d’inspectors.

iniciat 40%

5.4.5 COVID-19. Canviar els fitxadors actuals d’empremta digital pels de reconeixement facial.

Desenvolupat 90%

Afectacions COVID-19

COVID-19 5.4.6. Canviar els fitxadors actuals d’empremta digital pels de reconeixement facial.

Desenvolupat 100%
79.5%

Valoració anual:

Enguany, des del Departament de Recursos Humans hem impulsat una reestructuració i una adaptació a les noves necessitats sorgides en matèria de personal.

En relació als temes administratius hem reforçat l’equip humà adscrit a aquest Departament amb 2 figures administratives, les quals estan ajudant a actualitzar tots els tràmits comptables, jurídics i de caràcter laboral dels temes relatius a l’àmbit laboral que ens afecta.

En relació a les nòmines de tot el personal, enguany, s’ha adjudicat per concurs públic la gestió directa de l’elaboració de les nòmines i d’assessorament a l’Ajuntament a una gestoria externa. D’aquesta manera comptem amb ajuda exterior especialitzada, la qual cosa comporta que puguem agilitzar i donar curs amb més d’encert als tràmits que se’n deriven.

També hem actualitzat i millorat algunes de les obligacions que com a administració local tenim amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Pels temes que tenen a veure amb el disseny, negociació i implantació del nou organigrama de llocs de treball municipal podem dir que estem treballant en profunditat per poder aconseguir que aquesta eina sigui el reflex de la nostra organització i la voluntat de totes les parts implicades.

D’aquesta eina en derivarà la futura Valoració de Llocs de Treball, la qual, en col·laboració amb l’empresa Daleph, està en la darrera fase d’elaboració.

En relació a l’Oferta d’Ocupació Pública i a la Plantilla, com cada any, tenim l’obligació de publicar-les. A més a més, estem treballant amb les Ofertes d’Ocupació Pública extraordinàries que fan referència a tots els llocs de treball de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries que s’han de consolidar i estabilitzar en els propers anys.

En aquests moments, tot i la complexitat que comporta el tema, estem endegant tots els processos selectius, les contractacions, etc., necessaris per afrontar les demandes que s’estan generant: tasses de reposició, vacants, trasllats, excedències, baixes de llarga durada, etc.

En breu ja tindrem implantat el nou sistema de reconeixement facial (fitxador), que permetrà que les i els nostres treballadors puguin registrar el seu horari laboral amb total seguretat, respecte a les mesures sanitàries necessàries per la lluita contra el COVID-19.

Precisament, respecte al COVID-19 estem impulsant una bona gestió de la crisi, prenent mesures excepcionals dins l’organització municipal i dins dels diferents serveis: teletreball, flexibilitat horària, atenció individualitzada al conjunt de la nostra plantilla, etc.

A més a més, des del Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, estem gestionant temes tan imprescindibles pel desenvolupament del dia a dia de la nostra organització com: el Pla de formació continuada, el Pla d’Igualtat, els convenis de pràctiques amb diferents organismes i institucions, l’aplicació de tots els aspectes que estan inclosos en el Conveni de condicions econòmic-laborals del personal laboral i funcionari del nostre Ajuntament, la necessària negociació col·lectiva, per mitjà d’òrgans com la Mesa General de Negociació Conjunta de Personal (MGNCP) i les respectives comissions de treball creades conjuntament amb els representants sindicals, el tractament de la Prevenció de riscos laborals, la relació amb les mútues i la gestió i seguiment de les altes, baixes i accidents de treball de les i dels membres de la nostra plantilla, entre d’altres.

*Informació actualitzada en data 31 de Gener de 2021