3. Territori, Sostenibilitat i Gestió espais urbans

<25% en previsió

>25% iniciat

<50% en execució

>50% Avançat

>90% desenvolupat

3.1 Urbanisme i Activitats

3.1.1 Respondre de manera individualitzada a les consultes urbanístiques i d’activitats de manera presencial, telefònica o a través del web municipal. Millorar els terminis entre 3 i 7 dies.

Desenvolupat 90%

3.1.2 Millorar els terminis per a l’emissió de certificats de règim urbanístic, d’antiguitat i legalitat, de compatibilitat de les activitats i aprofitament urbanístic: màxim 20 dies.

Desenvolupat 90%

3.1.3 Implementar el règim de llicències d’obres comunicades per agilitzar la tramitació administrativa.

Desenvolupat 100%

3.1.4 Millorar els tràmits interns per a l’atorgament de bonificacions i subvencions per a rehabilitació de façanes.

Avançat 80%

3.1.5 Millorar la informació d’interès urbanístic:

3.1.5.1 Crear i actualitzar el llistat de tràmits urbanístics, dins el catàleg de tràmits i procediments del web municipal,   

Iniciat 25%

3.1.5.2 Informar dels requisits de tramitació en línia  

Iniciat 25%

3.1.5.3 Actualitzar la informació pràctica en matèria d’urbanisme (façanes, bonificacions ….)

Avançat 60%

3.1.6 Implementar els tràmits urbanístics de forma telemàtica.  

En previsió 20%

3.1.7 Modificació i aprovació d’ordenances locals de caire urbanístic: Intervenció en obres, Ocupació de via pública, Convivència ciutadana, Ordenances fiscals.

Avançat 75%

3.1.8 Legalitat urbanística. Inspeccions de seguiment d’obres i de locals de les activitats. Acomplir el protocol i Pla d’inspecció i introduir millores internes per fer més efectiu el servei.

En execució 50%

3.1.9 Gestionar, planificar i fer el seguiment de les obres municipals.

En execució 50%

Afectacions COVID-19

  • Inspecció d’obres per garantir la suspensió, decretada per l’estat d’alarma, de construcció en les comunitats de propietaris.
Desenvolupat 100%
  • Inspeccions d’obres rutinàries per garantir el compliment de les mesures sanitàries de seguretat.
Desenvolupat 100%
  • Assessorament a locals de restauració i bars sobre l’aplicació de les mesures sanitàries de l’Estat.
Desenvolupat 100%

Valoració anual del Departament d’Urbanisme:

Aquest darrer any, el Departament d’Urbanisme ha seguit fent avenços en els diferents àmbits d’actuació:

–        En allò que fa referència a l’atorgament de llicències urbanístiques, s’ha aprovat l’ordenança reguladora dels procediments d’intervenció amb les obres, la implicació principal de la qual és l’establiment del règim de comunicació prèvia, que facilita el tràmit al ciutadà i l’habilita per a iniciar les obres sense haver d’esperar l’atorgament d’una llicència. Això s’ha complementat penjant tota la informació relacionada amb el tràmit a la seu electrònica i al web de l’ajuntament.

–        En aquest sentit també, s’ha incrementat la informació sobre bonificacions i subvencions relacionades amb la llicència d’obres, com poden ser les relatives a les plaques solars o a la rehabilitació de façanes, normalitzant-ne els procediments de tramitació.

–        En quant als tràmits que ja es venien donant, s’ha mantingut el ritme de feina tot i l’afectació de la COVID-19, amb especial atenció a reduir els terminis. Fins i tot s’ha seguit donant atenció presencial i telefònica, sempre intentant minimitzar el risc.

–        Aquest any també s’ha donat especial impuls a l’aprovació de figures de planejament i projectes d’obra.

–       Finalment, l’impacte de la COVID-19 l’execució d’obres públiques ha implicat que se’n retardessin alguns terminis d’acabament.

3.2 Planificació urbanística

 3.2.1 Gestió del planejament urbanístic. Establir mesures per fomentar la participació ciutadana i les primeres residències.

Avançat 75%

3.2.2 Planificar tenint en compte criteris mediambientals, d’integració amb l’entorn i de sostenibilitat.

Avançat 70%

3.2.3 Fer seguiment del planejament redactat per altres administracions per tal que s’adeqüin a les necessitats del municipi. 

Avançat 80%

3.2.4 Tramitació de documents urbanístics: 

3.2.4.1 Modificació puntual a Castelló Nou.

En execució 50%

3.2.4.2 Modificació clau Puigmal (per fomentar habitatges de 1a residència).

Desenvolupat 100%

3.2.4.3 Modificació puntual per construcció nova gossera.

Valoració anual:

El confinament i les mesures adoptades per la Covid-19, han provocat un endarreriment en l’execució de molts de tràmits, més delque es podria desitjar,  però amb l’arribada de la nova normalitat i amb molt d’esforç finalment s’ha pogut aconseguir una normalitat en la tramitació dels expedients.

Desenvolupat 90%

3.3 Sostenibilitat i Medi Ambient, Pagesia i Món Rural, Platges

3.3.1 Les vies verdes han d’esdevenir la comunicació sostenible entre els nuclis urbans i el parc natural. Millorar-ne les prestacions, la seguretat i els recorreguts.

Avançat 75%

3.3.2 Desplegar la Comunitat d’Usuaris d’Aigües de la Plana Litoral de la Muga per gestionar de manera unificada els recursos hídrics. Posar en funcionament la comunitat d’usuaris, creada a l’abril del 2019 amb l’elaboració d’un cens dels membres de la comunitat (fase inicial). 

Iniciat 25%

3.3.3 Participar en el projecte de reordenació de la platja de la Rubina que porta a terme el Ministerio para la Transición Ecológica. Elaborar una proposta pròpia i participar en el projecte final. 

Desenvolupat 100%

3.3.4 Acompanyament a la pagesia en les pràctiques d’agricultura sostenible. Reducció de productes fitosanitaris.

Desenvolupat 100%

3.3.5 Suport a la Cooperativa Agrícola. Projectes d’interès col·lectiu.

Desenvolupat 100%

3.3.6 Gossera municipal. Redactar informes paisatgístics i ambientals (1a fase).

Desenvolupat 100%

3.3.7 Consolidar en les pràctiques i la logística la recollida porta a porta als grans productors. Definir protocols i automatismes.

En execució 50%

3.3.8 Incrementar els percentatges de recollida selectiva. Executar campanyes ciutadanes que promoguin el reciclatge dels residus.

En execució 50%

3.3.9 Implementar la xarxa de minideixalleries al municipi.  Instal·lar 12 minideixalleries al carrer.

Desenvolupat 100%

3.3.10 Renovar del concurs de recollida i tractament de les restes de poda i jardineria. Treure a concurs el servei de recollida i gestió de les restes de poda i jardineria.

Desenvolupat 100%

3.3.11 Renovar i mantenir el Sistema de Gestió Integrat de Qualitat i Medi Ambient a la platja d’Empuriabrava. Accions de millora a la platja d’Empuriabrava per superar l’auditoria d’enguany i poder així mantenir les certificacions en qualitat i medi ambient.

Desenvolupat 100%

3.3.12 Renovar les concessions de les platges del municipi per tal de poder disposar dels serveis necessaris per a cobrir les necessitats dels usuaris. Treure a concurs xiringuitos, escoles nàutiques, etc., per tal d’adjudicar-los i poder donar el servei.

Desenvolupat 100%

3.3.13 Continuar la protecció dels espais dunars de les platges del municipi i augmentar-ne la superfície. Reposar les estaques i cordes malmeses i fer el tancament d’una nova àrea a la platja d’Empuriabrava.

Desenvolunpat 100%

3.3.14 Difondre i cercar complicitats amb la proposta de reactivació socioeconòmica i de millora ambiental del poble de Castelló, que porta el nom de “L’Estany de la Vila”. Divulgació del projecte, contacte amb propietaris, recerca de complicitats i de compromisos i suports financers.

En Execució 50%

Afectacions COVID-19

  • Coordinar la taula d’higiene, salut i seguretat amb sectors econòmics del municipi.
Desenvolupat 100%
  • Coordinar els informadors de les platges durant la temporada d’estiu.
Desenvolupat 100%
  • COVID-19 ATURAT. Crear l’Oficina d’Assessoria Energètica per informar els ciutadans.
En execució 40%

Valoració anual:

Com a aspectes més destacables podem esmentar que el desplegament de la Comunitat d’Usuaris d’Aigües de la Plana Litoral de la Muga s’ha vist retardat per canvis sobrevinguts com qui havia de dinamitzar-la i assumir les funcions de la secretaria tècnica, cosa que ja s’ha dilucidat pel proper 2021. També és oportú ressaltar que els serveis de les platges s’han vist substancialment alterats per la situació generada pel COVID-19, atès que en tractar-se de serveis vinculats a l’activitat turística, aquest 2020 la demanda s’ha vist molt minoritzada i conseqüentment l’oferta tampoc s’ha desplegat con estava inicialment previst.

*Informació actualitzada en data 31 de Gener de 2021